Всички производители

Отстъпки в Зоя БГ

Вътрешни правила за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

НА „ИНТЕРНЕТ КАФЕ-БГ“ ЕООД 

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ 

ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ(в сила от 17.12.2023 г.) 

  

I. Общи положения 

  

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила регламентират реда и условията за подаване на  сигнали или оповестяване на информация в организацията на работодателя „ИНТЕРНЕТ  КАФЕ-БГ“ ЕООД, както и вътрешния канал за подаване на сигнали в „ИНТЕРНЕТ КАФЕ БГ“ ЕООД. 

Чл. 2. Работодателят „ИНТЕРНЕТ КАФЕ-БГ“ ЕООД е задължен субект, по смисъла на чл.  12, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи  информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), а именно: „ИНТЕРНЕТ КАФЕ-БГ“ ЕООД, с ЕИК: 130533126, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул.  „Аксаков“ № 22, представлявано от Росен Габровски. 

II. Приложно поле на Вътрешните правила   


Чл. 3. (1) Настоящите Вътрешни правила се прилагат по отношение на сигнали или  публично оповестяване на информация, съгласно чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, като такава,  доколкото не е изменена в закона, е за: 

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона  актове на Европейския съюз в областта на: 

а) обществените поръчки; 

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и  финансирането на тероризма; 

в) безопасността и съответствието на продуктите; 

г) безопасността на транспорта; 

д) опазването на околната среда 

е) радиационната защита и ядрената безопасност; 

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение  към тях; 

з) общественото здраве; 

и) защитата на потребителите; 

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; 

л) сигурността на мрежите и информационните системи; 

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл.  325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в  съответните мерки на Съюза; 

3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора  за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и  българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи; 4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно  предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта  на корпоративното данъчно облагане; 

5. извършено престъпление от общ характер, за което лицето е узнало във връзка с  извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения. 6. нарушения на българското законодателство в областта на: 

1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; 

2. трудовото законодателство;

3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба. 

(2) Вътрешните правила регламентират реда за подаване на сигналите в организацията на  работодателя, както и реда за разглеждането им от работодателя при спазване принципа за  защита на самоличността на подалия сигнала субект и на всички засегнати лица. Настоящите  вътрешни правила създават канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения, който  отговаря на следните изисквания: 

1. управлява се по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на  информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация; 2. дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на  проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания. 

Чл. 4. Настоящите правила, съгласно чл. 4 от ЗЗЛПСПОИН и доколкото не е изменено в  закона, не засягат: 

1. правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната  сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на  Европейския съюз; 

2. защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на  класифицираната информация; 

3. данните, които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които  съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна; 

4. поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето; 5. тайната на съдебното съвещание; 

6. правилата на наказателното производство. 

Чл. 5. Сигнализиращите лица, както и свързаните с тях лица, са защитени лица и  служителите, които разглеждат сигнала в организацията на работодателя, нямат право да  оповестяват самоличността им, с изключение на случаите, когато е необходимо сигналът да  достигне до конкретната институция, отговаряща за предприемане на законовите действия и  наказване на нарушителите. 

Чл. 6. (1) Сигнализиращи лица са физическите лица, което подават сигнали или публично  оповестяват информация за нарушение, станали им известни в качеството им съгласно чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН, доколкото не е изменено в закона, на: 

1. работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на  Европейския съюз, включително работник, служител, държавен служител или друго лице,  което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и  от източника на финансирането; 

2. лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за  функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово  правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност; 3. доброволец, платен или неплатен и стажант; 

4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или  контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие; 5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови  подизпълнители или доставчици; 

6. лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които  информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други  преддоговорни отношения; 

7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или  служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на  публичното оповестяване. 

(2) Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която  е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие че  това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление.

(3) Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за  разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт  или административен акт, при условие че имат основателни причини да считат, че  подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за  разкриване на нарушението. 

(4) Когато лице подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения,  попадащи в обхвата на закона (ЗЗЛПСПОИН), и тази информация включва търговска тайна и  когато това лице отговаря на условията на закона, това подаване на сигнал или публично  оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на  търговската тайна. 

(5) Сигнализиращото лице носи отговорност спрямо засегнатото лице и дължи обезщетение  за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото  лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна  информация. 

Чл. 7. Не се образува производство по: 

1. анонимни сигнали (за които се прилагат чл. 13, ал. 5 и чл. 19 от настоящите правила); 2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Такива  сигнали са недопустими и не подлежат на разглеждане. 

  

III. Вътрешен канал за подаване на информация за нарушения 

  

Подаване и регистриране на сигнал 

  

Чл. 8. (1) Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за  нарушения, могат да избират начина за сигнализиране, като изберат един от следните,  комбинация от два от тях или и трите начина за сигнализиране едновременно: 

канал за вътрешно подаване на сигнали – подава се до служителя, отговарящ за  разглеждането на сигнали в структурата на работодателя, съобразно настоящите  Вътрешни правила; 

канал за външно подаване на сигнали – подава се до централния орган за външно  подаване на сигнали, който орган за България е Комисията за защита на личните  данни (КЗЛД); 

публично оповестяване на информация. 

(2) С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на  последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за  вътрешно подаване на сигнали, освен ако за сигнализиращото лице съществува риск от  ответни, дискриминиращи го действия или че няма да бъдат предприети ефективни мерки за  проверка на сигнала за отстраняване на нарушението. 

(3) Подаването на сигнал от сигнализиращото лице едновременно и по външен канал до  КЗЛД, не е основание за спиране на производството по разглеждане на сигнала, подаден по  вътрешния канал на работодателя (независимо дали това обстоятелство е известно за него  или не). 

Чл. 9. Вътрешното подаване на сигнали за нарушения следва реда на настоящите Вътрешни  правила, които са базирани на принципите за поверителност на информацията и защита на  самоличността, както на лицата, подаващи сигналите, така и на засегнатите от сигнала лица.  Работодателят предприема подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира,  че достъп до сигнала се осъществява при стриктно спазване на принципа „необходимост да  се знае“. 

Чл. 10. (1) Служителите, които отговарят за приемането, регистрирането и разглеждането  на сигнали, са определени поименно със заповед на ръководството на работодателя.  Функциите по приемане, регистриране и/или разглеждане на сигнали са разпределени, както  следва: 

стр. 3 от 11 

Велизара Маринова – служител при работодателя; отговаря за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали (основен служител, отговарящ за  разглеждането на сигнали); 

Деяна Вартанян – служител при работодателя; отговаря за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, но само по заместване на основния служител, отговарящ за  разглеждането на сигнали, (резервен служител, отговарящ за разглеждането на  сигнали). 

(2) При разделяне на функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали  действията по приемане на сигнала и неговото завеждане с входящ идентификатор,  съдържащ пореден номер и дата на подаване на сигнала, се извършват от лицата, отговарящи за приемане и регистриране на сигнала, а последващите действия - от служителите,  отговарящи и за разглеждането на сигнала. 

(3) При изпълнение на задачите по разглеждане на сигнали, служителят е функционално  независим и не може да получава указания или нареждания във връзка с разглеждането на  сигнала. Съгласуването на действията и актовете на такива лица от друг служител на  работодателя е недопустимо поради накърняване на тяхната независимост, нарушаване на  задължението за поверителност и произтичащата от това опасност от разкриване на  самоличността на сигнализиращото лице. 

(4) За приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, подадени срещу основния  служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, е определено като резервен служител,  отговарящ за разглеждането на сигнали, лицето, което замества основния служител,  отговарящ за разглеждането на сигнали, а именно: Деяна Вартанян. За тази нужда се създава  отделен регистър на сигналите, подадени срещу основния служител, отговарящ за  разглеждането на сигнали, достъп до който регистър има единствено резервният служител,  отговарящ за разглеждането на сигнали, и КЗЛД, съответно нейните служители по чл. 22 от  ЗЗЛПСПОИН. Аналогично се процедира и при сигнали срещу резервния служител,  отговарящ за разглеждането на сигнали – поддържа се отделен регистър на сигналите, подадени срещу резервния служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, достъп до  който регистър има единствено основният служител, отговарящ за разглеждането на сигнали,  и КЗЛД, съответно нейните служители по чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН. 

(5) В случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице,  служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно  сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали. 

(6) Лицата по приемането, регистрирането и/или разглеждането на сигнали предварително са  запознати със законодателството, свързано със защита на лицата, подаващи сигнали или  публично оповестяващи информация за нарушения. Същите са предварително запознати, че  следва както да спазват правата на субектите, така и да пазят самоличността на всички  засегнати лица и поверителността на информацията от вписването й в регистъра на  сигналите до етапа на изготвянето на индивидуален доклад за действията по разглеждане на  сигнала. 

Чл. 11. (1) Сигнализиращите лица могат да подадат сигнал по един от следните начини: по електронна поща (имейл): 

o до основния служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, на имейл  адрес: velizara.m@zoya.bio (приложимо за сигнали срещу всички субекти, с  изключения на самия основен служител); 

o до резервния служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, на имейл  адрес: deia@zoya.bio (приложимо за сигнали срещу основния служител,  отговарящ за разглеждането на сигнали, както и при отсъствие на основния  служител за нуждите по заместване на последния). 

по телефон:


o до основния служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, на телефонен  номер: +359/879256865 (приложимо за сигнали срещу всички субекти, с  изключения на самия основен служител). 

Възможно е и насрочване на лична среща в нарочно определено помещение. Мястото,  обозначено като място за подаване на устен сигнал, е физическо отделено от общото  деловодство и от общите приемни (заседателни зали) на работодателя и се намира на  адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. „Аксаков“ № 22. 

на място при работодателя по адреса на управление: гр. София 1000, район Средец,  ул. „Аксаков“ № 22. 

(2) За подаването на писмени сигнали, сигнализиращите лица могат да ползват одобрения от  КЗЛД формуляр, разпечатан и поставен на достъпно място в деловодството на работодателя,  както и на интернет страницата https://www.zoya.bg/. Ако сигнализиращо лице подаде сигнал  във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, отговорният служител прилага този  сигнал към формуляра и вписва в него генерирания от КЗЛД Уникален идентификационен  номер (УИН), своите данни и попълва формуляра с наличната в сигнала информация, без да  копира, преписва, преразказва или възпроизвежда по какъвто и да е друг начин  съдържанието на сигнала. 

(3) Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за  разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание  от негова страна. Устните сигнали се приемат и регистрират единствено от служител/и в  структурата на задължения субект. 

(4) Сигналът следва да съдържа най-малко следната информация, съгласно чл. 15, ал. 2 от  ЗЗЛПСПОИН и доколкото не е изменено в закона: 

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв; 2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът  се подава срещу конкретни лица и те са известни; 

3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и  период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или  обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; 4. дата на подаване на сигнала; 

5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя. 

(5) Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи  изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за  лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна  информация. 

Чл. 12. (1) След постъпване на сигнала се извършва първоначален формален преглед дали  сигналът попада в обхвата по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН и дали е подаден от лице, имащо някое  от качествата по чл. 5 от закона. 

(2) На сигнала се присвоява УИН, предоставен от КЗЛД. УИН се генерира от интернет  страницата на КЗЛД, която отговаря за създаването на техническа възможност за това. За  получаване на УИН в предоставената на интернет страницата на КЗЛД общодостъпна  функционалност се въвеждат следните данни, доколкото не е предвидено друго в относимите  нормативни актове: 

1. наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът; 2. идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала; 3. предмет на сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и 2 от закона); и 4. начин на получаване на сигнала (писмено или устно). 

(3) Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че  касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на  клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на  задължения субект. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат  по неговите ред и условия.

(4) УИН се генерира и вписва във формуляра за всички подадени сигнали за нарушения,  попадащи в приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН, включително: 

сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години (чл. 9, т.  2 от ЗЗЛПСПОИН); 

сигнали за нарушения, чието съдържание не дава основание да се приемат за  правдоподобни (чл. 15, ал. 6, изр. 2 от ЗЗЛПСПОИН); сигнали, съдържащи очевидно  неверни или заблуждаващи твърдения за факти (чл. 15, ал. 6, изр. 3 от ЗЗЛПСПОИН); 

сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба; сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения  субект (напр. вътрешен одит или инспекторат), независимо дали са предприети  действия по отстраняването им; 

сигнали за нарушения, които са били подадени анонимно или анонимно е била  оповестена информация за нарушения, но техните автори впоследствие са били  идентифицирани и са станали обект на репресивни ответни действия. 

(5) Анонимни сигнали не се разглеждат, за такива сигнали не се генерира УИН и не се  регистрират в регистъра по ЗЗЛПСПОИН. Анонимен сигнал може да бъде разгледан по ред и  условия извън тези по за ЗЗЛПСПОИН, ако правната уредба, приложима към дейността на  работодателя или неговите вътрешни актове, налагат или допускат това. В тези случаи  анонимният сигнал може да се разглежда за цели, различни от целите на ЗЗЛПСПОИН и да  се води в отделен регистър. 

(6) Сигналите се документират в регистър на сигналите за нарушения, който се води и  поддържа на траен носител от основния служител, отговарящ за разглеждането на сигналите,  а по заместване от резервния служител, отговарящ за разглеждането на сигнали. Регистърът е  създаден по модел, утвърден от Комисия за защита на личните данни. Регистърът не е  публичен. Достъп до регистъра имат само основният и резервният служители, отговарящи за  разглеждането на сигнали, и КЗЛД, съответно нейните служители по чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН.  Информацията от регистъра се съхранява по начин, позволяващ възпроизвеждането й без  загуба на данни и който гарантира нейната поверителност и сигурност. Аналогично се  процедира и с двата отделни регистъра за сигнали срещу съответно основния или резервния  служител, отговарящ за разглеждането на сигнали – достъп до тях има само съответно  резервният или основният служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, и КЗЛД,  съответно нейните служители по чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН. 

(7) Редът за воденето на регистрите се определя с настоящите правила, утвърдени с акт на  ръководството на работодателя в изпълнение на Наредба № 1 от 27.07.2023 г. за воденето на  регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към  Комисията за защита на личните данни и на съответните Методически указания на КЗЛД №  1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти  по ЗЗЛПСПОИН, издадени на основание чл. 19, ал. 2, т. 3 от закона. 

Чл. 13. (1) В срок от 7 дни, считано от получаването на сигнала, основният, съответно  резервният служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, потвърждава получаването на  сигнала като уведомява сигнализиращото лице за УИН на неговия сигнал и за собствения  входящ регистрационен номер, чрез уведомление по образец, а при устно подаден сигнал,  сигнализиращото лице се уведомява по телефон и му се указва да предостави електронна  поща за контакт, на която се изпраща уведомлението. 

(2) Ако сигналът не съдържа минимално установената информация и е нередовен, на  сигнализиращото лице се изпращат указания за предоставяне на допълнителна информация с  цел отстраняване на нередовностите в срок до 7 дни с указания, че непредоставянето им ще  предизвика прекратяване на производството по разглеждане на сигнала. Информацията не  може да бъде различна от изискуемата по закона. Междувременно основният, съответно  резервният служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, отбелязва статус „в процес на  отстраняване на нередовности“ в съответния регистър на сигналите за нарушения.

(3) При неподаването на допълнителната информация в срока, сигналът се приема за  нередовен и не се разглежда, за което се уведомява сигнализиращото лице, включително на  същото се посочва, че има право да подаде сигнала. 

(4) След постъпване на сигнала в съответния регистър на сигналите се вписват най-малко  обстоятелствата, посочени във формуляра, доколкото не е предвидено друго в относимите  нормативни актове, както следва: 

1. лицето, което е приело сигнала; 

2. датата на подаване на сигнала; 

3. засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала; 

4. обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на  нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено; 5. връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването й в процеса на  обработване на сигнала; 

6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата  на предоставянето й; 

7. предприетите последващи действия; 

8. резултатите от проверката по сигнала; 

9. периодът на съхраняване на сигнала; 

10. собственият входящ регистрационен номер; 

11. уникалният идентификационен номер. 

(5) Вписването на обстоятелствата, които не са известни към датата на подаване на сигнала,  и на други допълнителни обстоятелства и/или отбелязвания по преценка на работодателя се  извършва поетапно съобразно постъпилата информация в хода на разглеждане на сигнала.  При поетапното допълване на данни в регистъра се прави отбелязване за актуалния статус на  сигнала. Основният, съответно резервният служител, отговарящ за разглеждането на  сигнали, поддържа актуални данни в съответния регистър на български език независимо от  езика, на който се води комуникацията със сигнализиращото лице. Правилата и критериите  за разглеждане на сигнали, включително за определяне на актуален статус на сигнал, се  уреждат с Методически указания на КЗЛД № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на  сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи  сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. 

(6) Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация,  свързана с разглеждането им, се съхраняват от работодателя за срок от 5 години след  приключване на разглеждането на сигнала от него, освен при наличието на образувано  наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с  подадения сигнал. При закриване или заличаване на работодател без правоприемник  посочената информация и регистъра на сигналите се предават за съхранение в КЗЛД при  правила, определени с указания на КЗЛД. 

  

Разглеждане на сигнала 

  

Чл. 14. (1) Когато сигналът съдържа минимално установената информация и е редовен,  същият подлежи на разглеждане досежно неговата достоверност. Основният, съответно  резервният служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, приоритизира по  предварително определени от работодателя критерии и правила разглеждането на  постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения. 

(2) При условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и настоящите правила се разглеждат  единствено сигнали, които попадат в обхвата на чл. 3 от закона и настоящите правила, не са  изтекли две години от извършването на твърдяното нарушение/нарушения и са подадени от  някое от лицата по чл. 6 от правилата. В случай че в хода на разглеждането на сигнал,  подаден пред задължения субект по друг ред стане ясно, че той попада в приложното поле на 

ЗЗЛПСПОИН и е подаден от лице по чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН, същият се пренасочва към  основния, съответно резервния служител, отговарящ за разглеждането на сигнали. (3) Основният, съответно резервният служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка за наличието или липсата на следните реквизити: 

1. Индивидуализиращи данни за сигнализиращото лице – собствено, бащино и фамилно име  и данни за контакт с него; 

2. Данни за лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота (ако сигналът се  подава срещу конкретно лице и то е известно) с цел идентифициране и/или верифициране на  задължения субект, в чиято структура е извършено твърдяното нарушение или данни за  юридическото лице, срещу което се подава сигналът; 

3. Подпис, освен ако сигналът е подаден устно и лицето е отказало да го подпише при покана  от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали; 

4. Данни за датата или периода на извършването на нарушението; 

5. Данни за липсата на нарушение, което да попада в обхвата на чл. 4 от ЗЗЛПСПОИН; 6. Данни за достоверност (правдоподобност) на сигнала (чл. 15, ал. 6 от ЗЗЛПСПОИН) - към  сигнала да са налични толкова и такива данни, които, анализирани в своята съвкупност, ще  доведат до извода, че има вероятност да е извършено твърдяното нарушение в предметния  обхват по чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН. 

(4) Основният, съответно резервният служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, при  необходимост, препраща сигнала към съответното структурно звено или до друг служител в  рамките на организацията на работодателя, в чиято функционална компетентност попада  твърдяното в сигнала нарушение или сам предприема действията по неговото разследване.  Сигналът в тези случаи се препраща след като са предприети технически и организационни  мерки за защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено  в сигнала. 

(5) Действията на основния, съответно резервния служител, отговарящ за разглеждането на  сигнали, се документират със съответните протоколи и писмени документи, които се пазят  на хартиен или електронен носител, като имената на подалия сигнала и другите засегнати  лица се криптират, анонимизират или заличават по начин, по който да не бъдат разпознати  от трети лица. 

(6) След извършване на вътрешната проверка и в случай на мотивирано становище (мнение)  за достоверност на сигнала, Основният, съответно резервният служител, отговарящ за  разглеждането на сигнали, предприема действията, посочени в чл. 16 от ЗЗЛПСПОИН. При  необходимост от предприемане на действия от страна на КЗЛД, то сигналът се препраща на  органа за външно подаване на сигнали. В този случай сигнализиращото лице се уведомява  предварително. Препращането на вътрешен сигнал към КЗЛД не освобождава основният и  резервният служители, отговарящи за разглеждането на сигнали, и всяко друго лице, което е  имало достъп до сигнала, от задължението им за защита на самоличността на  сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала. Единен централен орган за  външно подаване на сигнали, доколкото това не е изменено, е: Комисията за защита на  личните данни, с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Електронна поща:  whistleblowing@cpdp.bg.  

(7) Основният, съответно резервният служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не  по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала. Информацията се  предоставя по начина, по който е подаден сигналът. 

  

Прекратяване на проверката 

  

Чл. 15. Проверката на сигнала се прекратява в следните случаи: 

при неизпълнение на указанията в дадения срок, за предоставяне на допълнителна  информация, когато сигналът не отговаря на законоустновените изисквания;

когато нарушението, за което е подаден сигналът, е очевидно маловажно и не налага  предприемането на допълнителни последващи действия. 

по повтарящ се сигнал, по който е извършена проверка и същият е приет за  маловажен. 

Чл. 16. (1) Когато се установят данни за извършено престъпление, сигналът и материалите  към него се изпращат незабавно на прокуратурата. 

(2) Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се  връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той/тя носи за набеждаване. 

  

IV. Защита на сигнализиращите лица и защита на засегнатите лица   


Чл. 17. Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал, има право  на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия, доколкото друго не е  предвидено в съответен нормативен акт: 

1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в  сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата по горе; 

2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН. (2) При наличие на условията по-горе право на защита има и лицето, което подава сигнал за  нарушение до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова  подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал. 

Чл. 18. (1) На сигнализиращите лица, които подават сигнал за нарушения в обхвата на  закона, се дължи защита от самото подаване на сигнала. На лица, публично оповестили  информация за нарушения, се гарантира защита, след като КЗЛД писмено уведоми  задължения субект или лицето, срещу което е насочена публично оповестената информация,  че на подателя на сигнала е предоставена защита по закона. 

(2) Защита се предоставя, доколкото друго не е предвидено в съответен нормативен акт, и на: 1. лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято  помощ следва да е поверителна; 

2. лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и  които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането; 3. юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които  работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст. 

Чл. 19. (1) Когато лице е подало анонимен сигнал не по реда на ЗЗЛПСПОИН или  публично, но анонимно, е оповестило информация за нарушения, но впоследствие е било  идентифицирано и е станало обект на ответни действия, това лице има право на защита,  когато са налице условията по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН. В тези случаи, основният,  съответно резервният служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, прави проверка  дали анонимният сигнал или публично оповестената информация отговарят на изискванията  на чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН, като изследва: 

1. дали лицето, подало анонимен сигнал или публично оповестяващо информация, е имало  основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била  вярна към момента на подаването й и че тази информация попада в обхвата на чл. 3 от закона  и настоящите правила; 

и 

2. дали лицето, публично оповестяващо информация е подало сигнал при условията и по  реда на ЗЗЛПСПОИН, но по сигнала не са били предприети съответни действия в сроковете,  предвидени по раздели I и II на глава втора на ЗЗЛПСПОИН; 

и 

дали лицето, публично оповестяващо информация, има основания да смята, че:

а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения  интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени; б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има  вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или  унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между  компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в  нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая. (2) При наличието на горепосочените обстоятелства по чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от закона,  основният, съответно резервният служител, отговарящ за разглеждането на сигнали, попълва  формуляр за регистриране на сигнали, генерира УИН и го вписва във формуляра, като  завежда така оповестения сигнал или публично оповестена информация със собствен входящ  номер от информационната система за документооборот или с друг идентификатор,  съдържащ пореден номер и дата на подаване на анонимния сигнал/дата на публично  оповестяване на информацията за нарушения. 

Чл. 20. (1) Спрямо лицата с право на защита се забранява всяка форма на ответни  действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както  и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на: 

1. временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на  правоотношението, по което лице полага наемен труд; 

2. понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност; 

3. изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време  или намаляване на възнаграждението; 

4. отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната  квалификация на работника или служителя; 

5. отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа; 6. прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на  дисциплинарни наказания; 

7. принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия,  изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на  достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда; 8. пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране; 9. отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за  неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде  предложена постоянна работа; 

10. предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване,  когато такова е допустимо по закон; 

11. вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или  финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход; 

12. включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение,  в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа  или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък); 13. предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги,  когато лицето е доставчик; 

14. прекратяване на лиценз или разрешение; 

15. насочване на лицето към извършване на медицински преглед. 

(2) Ответни действия от гореизброените, предприети срещу защитено лице във връзка с  подадения сигнал, са недействителни. Защитено лице, срещу което са били предприети  ответни действия, може да подаде молба до компетентния орган за възстановяване на  положението, в което то се е намирало преди предприемането на ответните действия. 

(3) В случай на нарушение на забраната за прилагане на гореизброените ответни действия,  защитеното лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени  вреди.

(4) Защитеното лице има и право на достъп до следните мерки за подкрепа: 1. изчерпателна, независима, безплатна и достъпна информация и съвети, които се  предоставят индивидуално и поверително относно процедурите и мерките за защита по чл.  34а, 36, 37, 38 и 39 от закона – предоставя се от КЗЛД; 

2. помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу ответни действия,  включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имат право на защита по този закон – предоставя се от КЗЛД; 

3. правна помощ в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по  граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от  него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ – предоставя се от Националното бюро за правна помощ; 

4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със  Закона за медиацията – предоставя се от медиатор, вписан в Единния регистър на  медиаторите. 

Чл. 21. Засегнатото лице се ползва в пълна степен от правото си на защита и на справедлив  процес, както и от презумпцията за невиновност, включително да бъде изслушано, и от  правото си на достъп до отнасящите се до него документи. Засегнатото лице има право на  обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че  сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е  оповестило невярна информация. 

Настоящите Вътрешни правила бяха изготвени на 11.12.2023 г. и влизат в сила, считано от  17.12.2023 г., като същите следва да се преглеждат най-малко веднъж на три години и да се  актуализират при необходимост и промяна на законодателството или вътрешните актове на  работодателя. 

  

Неразделна част от настоящите Вътрешни правила са: 

1. Приложение № 1 – Формуляр за регистриране на сигнали по образец, утвърден от  Комисията за защита на личните данни;  

2. Приложение № 2 – Регистър на подадените сигнали за нарушения по образец, утвърден от  Комисията за защита на личните данни (приложението е достъпно само за основния,  съответно резервния служител, отговарящ за разглеждането на сигнали). 

УТВЪРДИЛ: Ръководството на „ИНТЕРНЕТ КАФЕ-БГ“ ЕООД, на дата: 17.12.2023 г.


Може да свалите Приложение № 1 – Формуляр за регистриране на сигнали по образец, утвърден от  Комисията за защита на личните данни; ТУКFacebook chat